Odeljenje periodike sa internet centrom i čitaonicom

Jedan od osnovnih fondova javnih biblioteka predstavljaju fondovi serijskih publikacija. Serijske publikacije su glavni izvori aktuelnih informacija i načnih saznanja, oni su pratioci svih društvenih zbivanja i predstavljaju izvor za proučavanje istorijske i kulturne baštine. U periodičnoj publikaciji mogu se naći podaci koji nigde više nisu publikovani.

Kao i sva čitališta u 19 veku i Čitalište jagodinsko koje se pominje u izveštaju Društva srpske slovesnosti za 1851. godinu, bilo je pretplaćeno na novine i časopise. Novine i časopisi bili su najzastupljenija literatura koju su koristili tadašnji Jagodinci. Kao posebna celina, Odeljenje periodike u jagodinskoj biblioteci izdvojeno je 2015. godine nastavljajući tu tradiciju. Formirano prema stručnim normativima, Odeljenje teži organizovanju kvalitetne kolekcije koja će odgovarati potrebama korisnika i kontinuirano se popunjavati. Dobija adekvatan prostor u kome se prikuplja, čuva, proučava i daje na korišćenje fond serijskih publikacija. Fond sadrži preko 180 naslova časopisa iz svih oblasti ljudskog stvaralaštva kao i 10 naslova novina. Kontinuirano se nabavlja 40 naslova, a za publikacije koje biblioteka ne poseduje, omogućena je usluga međubibliotečke pozajmice.

Ovo odeljenje poseduje stručne i naučne časopise, književne časopise, časopise iz kulture i umetnosti, dnevne i nedeljne listove. Takođe, u novoosnovanom Odeljenju periodike mogu se čitati i časopisi iz oblasti poljoprivrede koji su deo ponuđenih usluga višestruko nagrađivanog projekta Poljoprivredne biblioteke. Za učenike i sve one koji su se posvetili učenju stranih jezika nudimo popularne časopise koji će im pomoći da savladaju željeni jezik. Domaći časopisi su uglavnom referisani u Web of Science i u Journal Citation Report – u (JCR). Stručna obrada serijskih publikacija obavlja se primenom programskog paketa COBISS.

Internet centar i čitaonica

Sastavni deo Odeljenja periodike je i Internet centar, gde je korisnicima omogućen i pristup elektronskim izvorima, uključujući onlajn pristup časopisima, bazama podataka i drugim izvorima informacija. Čitaonica i serijske publikacije su na usluzi učenicima, studentima koji pišu seminarske i diplomske radove, kao i korisnicima za istraživački i naučni rad. Našim korisnicima pružamo i usluge fotokopiranja i skeniranja.

Usluge Odeljenja periodike koriste se u prostorijama biblioteke.