REVIZIJA U BIBLIOTECI – PUNOM PAROM!

Već nekoliko dana se na svim odeljenjima Narodne biblioteke u Jagodini odvija živa aktivnost. Ova aktivnost, nevidljiva za stanovnike Jagodine i korisnike biblioteke usmerena je na reviziju fonda naše najstarije ustanove kulture. A šta je zapravo revizija fonda?

Revizija je redovan bibliotečki posao, koji podrazumeva sistematski pregled inventarisanog bibliotečkog materijala u cilju utvrđivanja stvarnog stanja bibliotečke građe u odnosu na stanje registrovano u materijalnim dokumentima – knjigama inventara. Ova zakonska obaveza obavlja se najmanje jednom u deset godina. Nakon izvršene detaljne provere celokupnog fonda u Biblioteci, a to je preko 120.000 publikacija, biće utvrđeno precizno stanje fonda, a ujedno će se proveriti i njegova sadržina. Sačiniće se liste predloga za rashod po četiri osnova: bibliotečke jedinice koje nisu nađene na licu mesta, nevraćene jedinice bibliotečke građe, dotrajale i neupotrebljive jedinice i neaktuelne jedinice. Zapisnik i izveštaj o reviziji razmatraće Upravni odbor Biblioteke, koji će nakon toga formirati odluku o otpisu bibliotečke građe. Revizija knjiga je zaista obiman i vrlo odgovoran posao, koji iziskuje veliku preciznost, kako bi izvedene informacije bile tačne. Usklađenost ovih podataka je vrlo važna kako za bibliotekara, tako i za samog korisnika.
Na poslovima revizije angažovani su svi bibliotečki radnici, koji su sa velikim elanom pristupili ovom poslu, a sve u cilju rasterećivanja fonda i olakšavanja procesa pronalaženja i obezbeđivanja traženih naslova za naše korisnike.

Inače, da podsetimo, revizija fonda u jagodinskoj biblioteci traje do 7. decembra, a prvi radni dan sa korisnicima biće ponedeljak, 9. decembar 2019. godine.